Käyttöehdot

Yleiset ehdot

my.orxter.com -verkkopalvelua (”Palvelu”) ylläpitää Oy Orxter Ltd, y-tunnus 2220839-8 (”Orxter”). Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin (“Käyttöehdot”) ja sitoutuu noudattamaan kaikessa Palvelun käytössä näitä Käyttöehtoja. Palvelu koostuu pääsääntöisesti Orxterin tuottamasta sisällöstä, mutta se voi sisältää myös kolmansien osapuolten tuottamaa sisältöä tai osia.

Orxter ylläpitää Palvelua tavalla, joka lähtökohtaisesti mahdollistaa Palvelun käyttämisen 24 tuntia vuorokaudessa. Orxterilla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, Palvelun liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Palvelun ylläpitäjä ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta, käytettävyydestä tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Orxter ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Orxterilla on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Palvelu toimitetaan sellaisenaan ja Orxter ei vastaa Palvelusta johtuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista käyttäjälle tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen käyttämät laitteistot tai ohjelmistot eivät aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Orxterille tai muille Palvelun käyttäjille.

Palvelun maksulliset osat ovat kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1. kohdan tarkoittamia palveluja, joiden suorittaminen on sähköisesti kuluttajan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä ja näin ollen maksullisilla osilla ei ole kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaista peruuttamisoikeutta.

Orxter pidättää itsellään oikeuden muuttaa Käyttöehtoja koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Orxter pyrkii ilmoittamaan Käyttöehtojen muutoksista Palvelun välityksellä tai muulla tavoin kohtuullisessa ajassa ennen muutosten voimaantuloa. Orxterilla on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta aineisto, joka Orxterin näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on vahingollista tai haitallista.

Käyttäjän Palvelua koskeva käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään salasanan ja käyttäjätunnuksen huolellisesti. Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta käytöstä. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, käyttäjän tulee ilmoittaa tästä välittömästi Orxterille.

Mikäli käyttäjä rikkoo näitä Käyttöehtoja, Orxterilla on oikeus välittömästi ja käyttäjää kuulematta joko tilapäisesti tai pysyvästi sulkea käyttäjän käyttäjätunnus.

 

Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet

Palvelun ja sen osien, mukaan lukien jäljempänä määritellyt Nuotit ja Musiikkitaustat, omistus-, tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Orxterille tai kolmansille osapuolille. Palvelu ja sen sisältö on tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten suojaamaa. Palvelun käyttäjälle ei siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä Käyttöehdoissa mainitut käyttöoikeudet.

Käyttäjä myöntää Orxterille kaikkeen Palveluun, mukaan lukien kolmansien osapuolten tuottamiin osiin lataamaansa aineistoon rajoittamattoman, maailmanlaajuisen, alilisensointikelpoisen, rojaltivapaan ja peruuttamattoman käyttöoikeuden, mukaan lukien oikeus valmistaa kappaleita teoksista, oikeus muokata teoksia ja oikeus luovuttaa käyttöoikeus edelleen. Ladatessaan aineistoa Palveluun käyttäjä vakuuttaa, että sillä on oikeus ladata aineisto Palveluun sekä oikeus myöntää Orxterille tässä mainittu oikeus.

 

Kolmansien sisältö

Palveluun sisältyy myös kolmansien osapuolten tuottamia osia, mukaan lukien YouTube-palvelun sisältöä. Kolmansien osapuolten osiin sovelletaan niiden omia käyttö- ja yksityisyydensuojaehtoja.

 

Nuottien käyttöehdot

Palvelussa julkaistut nuotit (”Nuotit”), on tarkoitettu tukemaan musiikin opetusta, harjoittelua ja harrastustoimintaa sekä käytettäväksi pienimuotoisissa, ei-kaupallisissa esiintymistilaisuuksissa. Nuottien kaikki oikeudet kuuluvat Orxterille

Koska nuotit on ensisijaisesti julkaistu tukemaan soiton harjoittelua, on niiden käyttö julkisrahotteisessa käytössä sallittua.

Nuottien kaupallinen käyttö ei ole sallittua. Nuoteista ei saa valmistaa kappaleita eikä niitä saa saattaa yleisön saataville, mukaan lukien Nuottien vuokraaminen tai myyminen.. Nuotteja ei saa käyttää missään muodossa liiketoiminnan osana ilman Orxterilta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Nuottien uudelleen julkaiseminen ei ole sallittua.

Kappaleiden valmistaminen tai yleisön saataville saattaminen lataamalla Nuotteja verkko- tai muihin palveluihin on kiellettyä. Poikkeuksena on kuitenkin Orxter-yhteisö, johon Nuottien lataaminen on sallittua.

Sormitus-, jousitus-, kaari- ym. vastaavia merkintöjä käyttäjä voi itse lisätä Nuotteihin ja ladata näillä muutoksilla varustettuja nuotteja Orxter-yhteisöön. Tällöin kuitenkin näidenkin Nuottien kaikki oikeudet säilyvät Orxterilla eikä Nuotteja saa ladata muihin verkkopalveluihin. Käyttäjä antaa Orxterille rajoittamattoman, rojaltivapaan, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen käyttöoikeuden Orxter-yhteisöön ladattuihin Nuotteihin tehtyihin muutoksiin, mukaan lukien oikeus muuttaa teoksia ja luovuttaa oikeus edelleen.

Orxter-logon ja tekijänoikeutta osoittavan copyright-merkinnän tai minkä tahansa Orxterin oikeutta osoittavan merkinnän poistaminen, muuttaminen tai peittäminen ei ole sallittua.

 

Musiikkitaustojen käyttöehdot

Palveluun sisältyvät Orxter-musiikkitaustat (”Musiikkitaustat”) on tarkoitettu tukemaan musiikin harjoittelua ja harrastustoimintaa sekä käytettäväksi pienimuotoisissa, ei kaupallisissa esiintymistilaisuuksissa. Musiikkitaustojen kaikki oikeudet kuuluvat Orxterille.

Koska musiikkitaustat on ensisijaisesti julkaistu tukemaan soiton harjoittelua, on niiden käyttö opetustoiminnassa sallittua.

Musiikkitaustojen kaupallinen käyttö ei ole sallittua. Musiikkitaustoista ei saa valmistaa kappaleita eikä niitä saa saattaa yleisön saataville, mukaan lukien Musiikkitaustojen vuokraaminen tai myyminen. Musiikkitaustoja ei saa käyttää missään muodossa liiketoiminnan osana ilman Orxterilta etukäteen saatua kirjallista lupaa.

Musiikkitaustojen yleisön saataville saattaminen tai kappaleiden valmistaminen lataamalla mihin tahansa palveluun, myös Orxter-yhteisöön, ei ole sallittua. Musiikkitaustan ostanut käyttäjä voi kuitenkin ladata itse päällesoittamansa version Musiikkitaustasta Orxter-yhteisöön. Tällöin päällesoitetun melodian täytyy erottua musiikkipohjasta selkeästi.

Musiikkitaustojen kopionti ja/tai jakaminen kolmansille osapuolille ei ole sallittua.

 

Yksityisyyden suoja

Tietyt Palvelun osat vaativat rekisteröitymisen Palveluun tai muuten tietojen luovuttamista. Orxter käsittelee Palvelun käyttäjien henkilötietoja omien liiketoimintaprosessiensa ja soveltuvan lainsäädännön puitteissa. Orxterin henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä tässä.

Käyttäjien henkilötietoja voidaan käyttää Orxterin ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvan yhtiön palvelun tuottamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, laskutukseen, etämyyntiin, palvelun käytön tutkimiseen ja palvelun edelleen kehittämiseen, suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Orxter tallentaa palvelimien lokitietoja. Nämä tiedot auttavat Orxteria saamaan nimetöntä tietoa Palvelun käyttäjiltä sekä kehittämään Palvelua edelleen. Palvelussa käyntien yhteydessä kerätään seuraavia käyttäjäkohtaisia tietoja:
– käyttöjärjestelmä
– selain
– IP-osoite
– maa ja alue
– aika ja vierailupäivämäärä

Rekisteriseloste
Rekisteröselosteen voit lukea täältä